Софтуер за специалисти, МЦ, ДКЦ и СМДЛ „Хипократ S”

„Хипократ S” e интегрирана информационна система за лечебните заведения за специализирана доболнична помощ. Създаден е, за да подпомага управлението на всички бизнес – процеси в лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ, независимо от техните мащаби (системата функционира еднакво надеждно както при индивидуалния специалист, в СМДЛ, така и в големите МЦ и ДКЦ). Системата е еднакво ценна в регистратурата, в кабинета на специалиста, в лабораторията, при управителя и в администрацията. Като интегрирана модерна многомодулна информационна система”Хипократ S ” представлява мощен управленски инструмент, който дава възможност за йерархия на достъпа до системата и установяване на пълен контрол върху отделните дейности на лечебното заведение. Управителят на лечебното заведение може във всеки момент да има ясна картина на осъществените прегледи, регистрираните за преглед пациенти, преминалите пациенти, натоварването на кабинетите, заработката на лекарите по различни направления, приходите по пера, изразходването на регулативните стандарти. Чрез наличието на навременна и адекватна информация се оптимизират както и процесите на управлението , така и цялостната дейност на ЛЗ.

Основни функционалности:

 • Програмата е с модулна структура с конкретно предназначение на всеки модул
 • В модул Регистър се осъществява първоначалния запис на пациента. Данните са максимално детайлизирани с цел да се запише максимален обем информация при първоначалното въвеждане на пациента в базата данни
 • В модул Прегледи се оперира с бланки на НЗОК, което прави работата максимално опростена и интуитивна. Навигацията в модула е оптимизирана и олекотена, така че с един поглед лекарят контролира направеното от него по време на настоящия преглед и на всички предишни прегледи.
 • В Модул Прегледи са интегрирани подмодули Диспансерен отчет, Бременности, Детско здравеопазване и Профилактични дейности, които улесняват и подпомагат лекаря при извършването на целия обем дейности, на които подлежат неговите пациенти. Подмодулите позволяват оптимален контрол на извършените и предстоящите дейности.
 • В модул Номенклатури е заложен пълният обем на номенклатурите, с които оперира всеки професионалист (МКБ 10, Лекарствен списък на НЗОК, изследвания, манипулации, процедури, диагнози по регистри). Използването на модула изключително много улеснява достъпа до разнообразна информация, касаеща кодирането на находките, медикаментите и дейностите. Актуализирането на модула при промяна на нормативната уредба е с най – висок приоритет.
 • Модулът График служи за организиране и планиране на работното време и осигурява оптимизиране на натоварването на медицинския колектив на лечебното заведение. Използването на График с планирането на дейността освобождава време за всеки пациент, като прекъсва порочната практика на множеството чакащи пациенти. Пациентският поток се разпределя оптимално във времето, така се подобрява доверието и психоклимата в кабинета на лекаря.
 • Интегриран модул „Входящи МДН”, чрез който се отразява пълния обем от дейността на Медико-диагностичната лаборатория. В модула става регистрация на постъпилите в лабораторията бл. МЗ НЗОК N 4 и отразяването на резултатите от направените изследвания. Модулът е много гъвкав и е изключително лесен за опериране. Използването му създава и допълнителното улеснение специалистът да получава резултатите от изследванията автоматично, в момента на въвеждането им в лабораторията.
 • Модул Справки служи за генерирането на справки от четири типа
  • – стандартни справки – обем справки, необходим за отчитането на дейността пред НЗОК, ХЕИ и РЦЗ
  • – готови справки, създадени специално за оптимизиране на контрола върху разнообразни аспекти на дейността на практиката
  • – управленски справки, които дават възможност на ръководителя във всеки момент да е наясно със състоянието на лечебното заведение
  • – конструктор на справки – специфичен за „Хипократ” подмодул, който е създаден, за да няма справка, която да не може да се направи. На практика чрез ползването на този уникален Конструктор, може да се направи неограничен набор от потребителски справки по произволни критерии.
 • Административни модули (Сервиз, Инструменти, Импорт/Експорт и Сигурност) са създадени за управление на дейността на програмата и се използват само при специфични ситуации – обновяване на програмата, архивиране, профилактиране на базата данни, импортиране на данни в различен формат.
Основни предимства на програма „Хипократ S”:

 • Лесен и интуитивен интерфейс – лекарят използва познатите му бланки и може да започне работа с програмата веднага.
 • Идентично структуриране на прозорците, което спомага за интуитивността още повече – всички бутони на всички прозорци са на едно и също място
 • Максимално автоматизиране на процеса по обработката на един пациент с копиране на предишни амбулаторни листи и документи към тях
 • Специализирана зона за запис и употреба на шаблони - предефинирани изрази, които съответният професионалист често използва в практиката си
 • Прецизен контрол на входа и на изхода на информацията, която минимизира грешките
 • Работа с всички първични (по приложение 4 ) и всички финансови (по приложение 5 ) документи, необходими на общопрактикуващия лекар
 • Поддържа връзка с касов апарат, който се използва само като външен принтер
 • Съхранява цялата информация на пациентите под формата на електронно досие
 • Поддържа досиета на пациентите, обхаванти по диспансерни и профилактични програми
 • Предлага онлайн автоматизирана проверка на здравноосигурителния статус на пациентите
 • Предлага онлайн сигнализиране за налична нова версия и актуализиране до нея
 • Позволява прегледи на пациенти – притежатели на Европейска здравноосигурителна карта с пълния набор от дейности, необходими за обслужването им.
 • Поддържа работа с доброволни здравнноосигурителни фондове, като за всеки от тях има интегрирана необходимите първична и отчетна документации
 • Партньор е по иновативните проекти за Електронна здравна карта и Електронно здравно досие (Life Sensor), които ни нареждат сред водещите страни в областта на електронното здравеопазване в Европейския съюз.